ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสาธารณรัฐออสเตรีย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสาธารณรัฐออสเตรียมาเพื่อพิจารณาการส่งเสริมความร่วมมือกับ Technology Park Villach (TPV) Silicon Austria Labs (SAL) และมหาวิทยาลัย Carinthia University of Applied Sciences (FH Karnten) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1AujtZQVmNPwcMQGYPO-oX_eYFg3xCCSF/view

Leave a Reply