กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF)

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong-Institute: MI) ในฐานะผู้ประสานงานหลักและผู้บริหารจัดการกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5 สาขาที่กองทุน MKCF ให้ความสำคัญ มีจำนวน 7 สาขา ได้แก่ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเกษตรและการพัฒนาชนบทโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสิ่งแวดล้อม และความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่…

Continue Readingกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF)

ร่วมรับชม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube

ขอเชิญบุคลากรร่วมรับชมการประชุม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube มสธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพและมีผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ด้วย องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงการศึกษาประเทศไทยและมาเลเซีย จัดการประชุมออนไลน์ SEAMEO Congress 2021 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2564 ในหัวข้อ Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in…

Continue Readingร่วมรับชม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube