การฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e-ITEC Programme

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่ารัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e – ITEC Programme ในหลักสูตร ดังนี้  ชื่อหลักสูตรระยะเวลาฝึกอบรมปิดรับสมัคร1Integrating Information and Communication Technology (ICT) tools for Teaching and e-Learning4-15 กันยายน…

Continue Readingการฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e-ITEC Programme

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Conference CITSM

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ITB STIKOM Bali ประเทศอินโดนีเซียกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2566 ในชื่อ IEEE Conference ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรในระดับอุดมศึกษาได้ส่งผลงานทางวิชาการและผลงานจะได้รับการเผยแพร่อยู่ใน Proceeding…

Continue Readingการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Conference CITSM

End of content

No more pages to load