ASEAN Teachers #UpskillwithAU

Australian Trade and Investment Commission (Austrade) ประเทศออสเตรเลียจัดสัมมนาออนไลน์ ASEAN Teacher #UpskillwithAU webinar seriesในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 และ 3-4 พฤศจิกายน 2563 ผู้สนใจร่วมสัมมนา ลงทะเบียนได้ที่นี่ Austrade ASEAN invites you to join exclusive webinars with…

Continue Reading ASEAN Teachers #UpskillwithAU

อบรมภาษาจีนขั้นสูง (ออนไลน์) ครั้งที่ 1

การอบรมวิชาการภาษาจีนข้ันสูงออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับหัวข้อการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ครั้งที่ 1 ความเป็นมาของโครงการปี2020 เป็นปีที่ทุกคนได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 ทางหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง จึงได้จัดโครงการ “การอบรมวิชาการภาษาจีนขั้นสูงออนไลน์ ครั้งที่ 1” และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานานาชาติชั้นนำของจีนมาบรรยายในครั้งนี้ โดยหวังว่าอาจารย์และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยไทยจะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติในอนาคต การลงทะเบียนจำนวนผเู้ข้าอบรมในครั้งนี้ 100 ท่าน เงื่อนไขการลงทะเบียน(1) เป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนและผู้บริหารในมหาวิทยาลัย(2) เป็นผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล (ความรู้ HSK 5 หรือเทียบเท่า) ใบประกาศนียบัตรหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นจะต้องเขียนรายงาน 2000 ตัวอักษร ผู้ที่เขียนรายงานจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง คณะการศึกษานานาชาติจีน Chinese International Studies…

Continue Reading อบรมภาษาจีนขั้นสูง (ออนไลน์) ครั้งที่ 1