รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์

งานพัฒนาความเป็นสากล

นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร
หัวหน้างานพัฒนาความเป็นสากล

นางสาวรพีพรรณ แทนวันชัย
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวจิราภรณ์ หงษ์โสภา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานสารสนเทศนานาชาติและองค์ความรู้เชิงนโยบาย

Alisa

นางสาวอลิสา มีสมรรถ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศนานาชาติ
และองค์ความรู้เชิงนโยบาย

Business__finance_expanded-10-512

อัตราว่าง

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานพิธีการและโครงการการริเริ่มกับนานาชาติเชิงกลยุทธ์

นางสาววรกันยา ธนารักษ์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพิธีการ
และโครงการการริเริ่มกับนานาชาติเชิงกลยุทธ์

นางสาวชิดชนก บางเสน
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานบริหารทั่วไป

นางสาธิยา วาจาขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางทับทิมทอง สุขสุแดน
พนักงานธุรการ

นางสาวจุฑามาศ ศรีเอม
เจ้าหน้าที่ธุรการ