RattipP

นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์

งานพัฒนาความเป็นสากล

RattipP

นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร
หัวหน้างานพัฒนาความเป็นสากล

Rapeepan

นางสาวรพีพรรณ แทนวันชัย
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

JirapornH

นางสาวจิราภรณ์ หงษ์โสภา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานสารสนเทศนานาชาติและองค์ความรู้เชิงนโยบาย

AlisaM

นางสาวอลิสา มีสมรรถ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศนานาชาติ
และองค์ความรู้เชิงนโยบาย

Business__finance_expanded-10-512

อัตราว่าง

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานพิธีการและโครงการการริเริ่มกับนานาชาติเชิงกลยุทธ์

WarakanyaT

นางสาววรกันยา ธนารักษ์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพิธีการ
และโครงการการริเริ่มกับนานาชาติเชิงกลยุทธ์

Chidchanok

นางสาวชิดชนก บางเสน
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานบริหารทั่วไป

Satiya

นางสาธิยา วาจาขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

TabtimtongS

นางทับทิมทอง สุขสุแดน
พนักงานธุรการ

Business__finance_expanded-10-512

อัตราว่าง

เจ้าหน้าที่ธุรการ