ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2565

รัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ทุนศึกษาในระดับปริญญาเอก (PhD-Grant) สำหรับบุคคลทั่วไป ระยะเวลา 36 เดือนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grant) สำหรับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย…

Continue Readingทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2565

The 2021 STI Joint Call for Proposals: Sustainable Food Production and Climate Change: Resilience & Adaptation

Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme (JFS) เปิดรับข้อเสนอวิจัยครั้งที่ 7 ด้านการผลิตอาหารแบบยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยมีข้อกำหนดให้ทุนวิจัยแก่ภาคีความร่วมมือ 3 ฝ่ายจากยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ประเด็นหลักในการวิจัยครอบคลุม เรื่องดังต่อไปนี้ Sustainable Food Production: nanotechnologies supporting sustainablity food productionClimate Change: Resilience and Adaptation: social science and…

Continue ReadingThe 2021 STI Joint Call for Proposals: Sustainable Food Production and Climate Change: Resilience & Adaptation

ทุนการศึกษา SEAMEO SEARCA

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แจ้งเสนอทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนในระดับปริญญาโทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40เป็นบุคลากรจากสถาบันการศึกษา/…

Continue Readingทุนการศึกษา SEAMEO SEARCA