AUN จัดฝึกปฏิบัติ การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ร่วมกับ Deusto International Tuning Academy จัดฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวางแผนการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย จุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสาขาวิชาสามารถออกแบบและจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพด้วยแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรายละเอียดการฝึกปฏิบัติฝึกในเวลา 12 ชั่วโมง และ ฝึกนอกเวลา 8 ชั่วโมงทุกวันอังคาร และ วัพฤหัสบดี เวลา 18.00 -19.30 น.แบ่งผู้เรียนเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1:…

Continue ReadingAUN จัดฝึกปฏิบัติ การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย