วิสัยทัศน์

สถานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทางไกลและพันธกิจสำคัญให้เป็นสากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนาของโลก

พันธกิจ

  1. เสนอแนะนโยบายด้านความเป็นสากล
  2. สร้างเสริมทัศนคติและแนวปฏิบัติด้านความเป็นสากลให้กับประชาคม
  3. บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อรองรับนโยบายด้านต่างประเทศเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

โครงสร้าง

รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ