Innovation Week in Africa: IWA 2021

สมาคม OFEED แห่งประเทศโมร็อกโกซึ่งส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของโมร็อกโกขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันในงานสัปดาห์นวัตกรรมแห่งแอฟริกา ประจำปี ค.ศ. 2021 (Innovation Week in Africa: IWA 2021) ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2564 ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับนานาชาติของโมร็อกโกและของทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นภูมิภาคแห่งอนาคตและเป็นตลาดใหม่ที่สำคัญของไทย ทั้งนี้ รูปแบบการแข่งขันอาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบปกติ (on-site) หรือรูปแบบทางไกล (online) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หน่วยงานที่สนใจสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…

Continue Reading Innovation Week in Africa: IWA 2021

กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF)

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong-Institute: MI) ในฐานะผู้ประสานงานหลักและผู้บริหารจัดการกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5 สาขาที่กองทุน MKCF ให้ความสำคัญ มีจำนวน 7 สาขา ได้แก่ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเกษตรและการพัฒนาชนบทโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสิ่งแวดล้อม และความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่…

Continue Reading กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF)

ICDE Virtual Global Conference Week 2021

International Council for Open and Distance Education (ICDE) มีกำหนดจัดประชุม ICDE Virtual Global Conference Week: Upskilling and upscaling for quality Open, Flexible and Distance Learning (OFDL) ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการให้การศึกษา…

Continue Reading ICDE Virtual Global Conference Week 2021