มสธ. เข้าร่วมประชุม OU5 Virtual Forum

อธิการบดี ผู้บริหาร และนักวิจัย มสธ. จำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุม OU5 Virtual Forum รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดย The University of the Philippines Open University (UPOU) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น.…

Continue Reading มสธ. เข้าร่วมประชุม OU5 Virtual Forum

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร ร่วมอภิปรายในงาน World Science Day for Peace and Development 2020

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จัดงาน World Science Day for Peace and Development 2020 หรืองานวันวิทยาศาสตร์โลกเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ยูเนสโก สำนักงานกรุงเทพ ซึ่งเป็นงานที่ยูเนสโกจัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการสร้างสังคมที่สงบสุขและยั่งยืน เนื่องจากปีนี้ ประชาคมโลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19…

Continue Reading รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร ร่วมอภิปรายในงาน World Science Day for Peace and Development 2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ ร่วมอภิปรายในการสัมมนาออนไลน์ของ SEAMOLEC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ร่วมอภิปรายในการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Learning from Southeast Asia: Response on Education Towards COVID-19 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMEO SEAMOLEC) จัดสัมมนาออนไลน์…

Continue Reading ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ ร่วมอภิปรายในการสัมมนาออนไลน์ของ SEAMOLEC