มสธ. ร่วมสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก กับ Times Higher Education และ สป.อว.

วันที่ 21 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนเข้าร่วมการจัดทำสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (Depth Discussions) ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ Times Higher Education และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.…

Continue Readingมสธ. ร่วมสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก กับ Times Higher Education และ สป.อว.

ศ.เกียรติคุณ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก การประชุมนานาชาติ หัวข้อ News Norm & Emotional Well-being

มหาวิทยาลัยเปิดมาลเซีย (Open University of Malaysia: OUM) จัดการประชุม DIGITAL TRANSFORMATION FOR A BETTER FUTURE IN EDUCATION เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 มีผู้เข้าประชุมจากประเทศต่าง ๆ ราว 200 คน ศ.เกียรติคุณ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช…

Continue Readingศ.เกียรติคุณ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก การประชุมนานาชาติ หัวข้อ News Norm & Emotional Well-being

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดบรรยายและฝึกอบรม “การปฏิรูปการปฏิบัติงานจากสถานบริการทางคลินิกสู่ชุมชน: อนาคตของการพยาบาล”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดบรรยายและฝึกอบรม "การปฏิรูปการปฏิบัติงานจากสถานบริการทางคลินิกสู่ชุมชน: อนาคตของการพยาบาล" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 พร้อมเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Asst. Prof. Dr. Rita Cui-Ramos อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเปิดแห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (The University of the Philippines Open University: UPOU) บรรยายในหัวข้อหลักของการประชุม การบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งนักศึกษาและบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ การปฏิรูปการปฏิบัติงานจากสถานบริการทางคลินิกสู่ชุมชนแล้ว…

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดบรรยายและฝึกอบรม “การปฏิรูปการปฏิบัติงานจากสถานบริการทางคลินิกสู่ชุมชน: อนาคตของการพยาบาล”