ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นด้านการส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญา เพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการและความคาดหวังจากสถาบันอุดม ศึกษาและนำมากำหนดและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญา ต่อไป

ทั้งนี้ กรุณาตอบแบบสำรวจดังกล่าวได้ที่ https://shorturl.at/oDE27 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Leave a Reply