การเสนอโครงการด้านต่างประเทศเพื่อขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถานวิเทศสัมพันธ์เปิดให้สาขาวิชา สทว. และ สทศ. เสนอโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล รหัส ก 2.1.4 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2564 งบประมาณเงินรายได้ ผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล รหัส ก 2.1.4 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในโครงการประเภทต่าง ๆ ดังนี้ การเดินทางไปเจรจาธุรกิจต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา/องค์กรต่างประเทศ การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมวิชาชีพต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเป็นสมาชิก โครงการความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ ขอให้หน่วยงานพิจารณาจัดทำโครงการกับสถาบันที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานมีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นอันดับแรก หน่วยงานสามารถดูข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการได้ ดังนี้…

Continue Readingการเสนอโครงการด้านต่างประเทศเพื่อขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565