การสัมมนาออนไลน์การเรียนการสอนทางไกลแบบเปิด หัวข้อ Learning Engagement Practices from Southeast Asia

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ International Webinar on Open and Distance Learning ในหัวข้อ Learning Engagement Practices from Southeast Asia ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป โดยอาจารย์ทั้งสองท่านจะนำเสนอบทความเรื่อง THE…

Continue Readingการสัมมนาออนไลน์การเรียนการสอนทางไกลแบบเปิด หัวข้อ Learning Engagement Practices from Southeast Asia

รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2021-22

บริติช เคานซิล ประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021-2022 (Study UK Alumni Awards 2021/2022) เพื่อร่วมฉลองและบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของบรรดาศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งล้วนเป็นผู้นำในสายงานของตน และได้ใช้ประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และประเทศ  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัครพำนักอยู่นอกสหราชอาณาจักรสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 15 ปี ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปใช้เวลาศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจัรอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาศึกษากับสถาบันในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทScience and Sustainability…

Continue Readingรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2021-22

การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้รายงานเกี่ยวกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน EMPA งานวิจัยของสถาบันฯ และการแสดงความสนใจที่จะมีความร่วมมือกับไทยในด้านอาหารและการแพทย์ โดยกระทรวงการต่างประเทศขอให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการแสวงหาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยหรือด้านอื่น ๆ ร่วมกับสถาบัน EMPA รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน EMPA มีดังนี้ สถาบัน…

Continue Readingการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส