ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเบลารุส

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยได้แจ้งการรับสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่สาธารณรัฐเบลารุส (ใช้ภาษารัสเซียในการเรียนการสอน) ให้แก่ผู้สนใจชาวไทย
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinby.com/en หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vn.trade@mfa.gov.by