You are currently viewing ทุน British Council สะเต็มศึกษาสำหรับสตรี

ทุน British Council สะเต็มศึกษาสำหรับสตรี

British Council มอบทุนการศึกษาให้แก่สตรีในสาขาวิชาสะเต็มศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 19 แห่ง

คุณสมบัติ
เราตามหาผู้สมัครรับทุนหญิงที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นพลเมืองหรือผู้พำนักในประเทศตามเกณฑ์ของโครงการนี้ ในทวีปอเมริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมถึงประเทศไทย)
 • สามารถศึกษาในระบบแบบเต็มเวลาในสหราชอาณาจักรในปีการศึกษา กันยายน/ตุลาคม 2564 – 2565
 • มีความต้องการการช่วยเหลือทางการเงิน
 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาที่จะต่อยอดไปยังสาขาวิชาที่เลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
 • มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ขณะนี้หรือเมื่อจบรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติหน้าที่ มีประสบการณ์ หรือมีความสนใจสาขาวิชาที่เลือก
 • กระตือรือร้นในสาขาวิชาที่เรียน และพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมในฐานะศิษย์เก่าทุนบริติช เคานซิล

ประโยชน์หลักที่ได้รับจากทุน

 • เกียรติภูมิทางวิชาการ – มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหลายแห่งเป็นผู้นำในวิชาสะเต็มศึกษา
 • การสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ ค่าเทอม ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวีซ่าและสุขภาพ
 • การสนับสนุนพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นแม่
 • การสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.britishcouncil.org/study-work-abroad/in-uk/scholarship-women-stem หรือติดต่อคุณชวิศ อุตตมาชัย ทางอีเมล chavit.uttamachai@britishcouncil.or.th