You are currently viewing การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566                

การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566                

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากกองทุน PGTF จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://shorturl.at/bsDTX  หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามสามารถติดต่อผู้ประสานงานเกี่ยวกับกองทุน PGTF กระทรวงการต่างประเทศได้ที่นางสาวชนัญชิดา มะลิวัลย์ โทร. 02-203-5000 ต่อ 41508 หรือ ผู้ประสานงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นายวสุชา ทัศนียพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองการต่างประเทศ โทร. 094-459-9636 กำหนดส่งโครงการภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566

งานพัฒนาความเป็นสากล โทร. 7175


เอกสารต้นเรื่องhttps://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/360.pdf