You are currently viewing ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566

ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566

China Scholarship Council (CSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน (ทุน CSC) ประจำปีการศึกษา 2565/2566 ให้แก่ฝ่ายไทยเพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน โดยผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจขอรับทุนฯ โปรดส่งชื่อผ่านหน่วยงานมายังสถานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2564 เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครรับทุน จำนวน 1 คน ไปยัง สป.อว. ต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาความเป็นสากล โทร. 7175

เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว สถานวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งผลให้ทราบ และขอให้ผู้สมัครดำเนินการ ดังนี้

  1. ศึกษาข้อมูลและกรอกใบสมัครผ่านระบบ Chinese Government Scholarship Information System (CGSIS) ทางเว็บไซต์ www.campuschina.org และดำเนินการพิมพ์ชุดใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นชุดเอกสารต้นฉบับ ต้นฉบับ 1 ชุด และ สำเนา 1 ชุด
  2. กรอกแบบฟอร์มสรุปข้อมูลผู้สมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ https://drive.google.com/drive/folders/1uytmGevJ8tbPLOMZRYNvcD9g-tN_dIpo เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการนำส่งใบสมัคร
  3. ส่งเอกสารข้อ 1. และ 2. พร้อมหนังสือนำ ไปยัง สป.อว. ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะยึดเอาวันที่ สป.อว. ลงรับเอกสารฉบับจริงเป็นสำคัญ

ในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า 7 คน สป.อว. จะพิจารณาจัดลำดับผู้สมัครทั้งหมดเสนอไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และ CSC คัดเลือกต่อไป โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

  1. มีหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนถูกต้อง
  2. ในกรณีที่มีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
  3. มีประสบการณ์การสอนหรือทำวิจัยในสาขาวิชาที่สมัครรับทุนเพื่อที่จะนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจีนมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในประเทศไทย
  4. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด โดยจะพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ยาวนานกว่าเป็นลำดับแรก
  5. ระดับการศึกษาที่สมัคร โดยจะพิจารณาปริญญาที่สูงกว่าเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ CSC จะพิจารณาผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคน และจะแจ้งผลให้ สป.อว. ทราบประมาณเดือนมิถุนายน 2565 เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว สป.อว. จะประสานแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและต้นสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีที่มีผู้สมัครหลักสละสิทธิ์ CSC จะพิจารณาเลื่อนรายชื่อผู้สมัครสำรองขึ้นมารับทุนแทนโดยไม่ทำการเปิดรับสมัครใหม่ และผลการพิจารณาโดย CSC ถือเป็นที่สิ้นสุด


เอกสารต้นเรื่อง: https://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/news111.pdf

แบบฟอร์ม: https://drive.google.com/drive/folders/1uytmGevJ8tbPLOMZRYNvcD9g-tN_dIpo