You are currently viewing ทุนรัฐบาลฮังการี 2021-2022

ทุนรัฐบาลฮังการี 2021-2022

รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี

คุณสมบัติเบื้องต้น
1. มีสัญชาติไทย
2. เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545
3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน (ยกเว้น ผู้ที่เคยได้รันทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ และผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564