You are currently viewing โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศสมาชิกอาเซียน

โดยทุนการศึกษาที่มอบให้แก่ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 มีจำนวน 13 ทุน ได้แก่

  1. ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน
  2. ทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน และ
  3. ทุนสำหรับการทำวิจัยระยะสั้น (4-5 เดือน) จำนวน 3 ทุน

โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://drive.google.com/drive/folders/1H3GeMie5li19bBw53Fx2BK_kfshJJ0pA

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Chinese Government Scholarship Information System (CGSIS) ให้ครบถ้วน และดาวน์โหลดใบสมัครที่ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเอกสารประกอบทุกฉบับ จัดทำเป็นไฟล์ pdf ส่งมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rachadaporn.s@mhesi.go.th ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

หมายเหตุ:

  • หากได้ส่งอีเมลให้เจ้าหน้าที่แล้วจะมีการตอบกลับทุกอีเมล เพื่อยืนยันว่าได้รับเรื่องแล้ว หากยังไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อ 02-6105450 (รัชชฎาพร)
  • ผู้สมัครทุกรายโปรดแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของท่านให้รับทราบและจัดทําหนังสือนําเพื่อแจ้งเสนอรายชื่อของท่านมาที่ อว. อีกทางหนึ่งด้วย