ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (JICA) ประจำปีการศึกษา 2567

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ด้าน รวม 10 สาขา เพื่อจัดส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยในปี 2568 ยกเว้นหน่วยงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี

หน่วยงานที่ความประสงค์จะขอรับอาสาสมัครดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดแนวทางความร่วมมือ สาขาความร่วมมือและข้อกำหนดพร้อมดาว์นโหลดแบบพิมพ์คำขออาสาสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://mhesi.e-office.cloud/d/31851a83 และจัดส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Leave a Reply