You are currently viewing ทุนการศึกษา SEAMEO SEARCA

ทุนการศึกษา SEAMEO SEARCA

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แจ้งเสนอทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนในระดับปริญญาโทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
  • ระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40
  • เป็นบุคลากรจากสถาบันการศึกษา/ การวิจัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล

ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3hMPHia หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gsid@searca.org และสามารถกรอกใบสมัครรับทุนได้ทางเว็บไซต์ https://ischo.searcaapps.org/ischo/form


เอกสารต้นเรื่อง: https://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/news72.pdf