ทุนการศึกษา SEAMEO SEARCA

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แจ้งเสนอทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนในระดับปริญญาโทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40เป็นบุคลากรจากสถาบันการศึกษา/…

Continue Readingทุนการศึกษา SEAMEO SEARCA