You are currently viewing ทุนการศึกษาเกาหลีใต้สำหรับอาจารย์ในอาเซียน HEAT

ทุนการศึกษาเกาหลีใต้สำหรับอาจารย์ในอาเซียน HEAT

Korean Council for University Education (KCUE) เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐเกาหลี Higher Education for ASEAN Talents (HEAT) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างคนเกาหลีใต้และอาเซียน

เว็บไซต์: https://www.heatscholar.kr/notice/detail_2022_2.html

ทุนประจำปีการศึกษา 2565 : 40 ทุน

*โควต้าประเทศและโควต้ามหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับผลการสมัคร

ระยะเวลาให้ทุน

 • 3 ปี (กุมภาพันธ์ 2565 – สิงหาคม 2568)

ผลประโยชน์

 • ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ (1 ครั้ง): ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน: 1,100 เหรียญสหรัฐ/เดือน
 • ค่าย้ายที่อยู่ (1 ครั้ง): 300 เหรียญสหรัฐเมื่อเดินทางไปถึง
 • ค่าเล่าเรียน: มหาวิทยาลัยเจ้าภาพยกเว้นค่าเล่าเรียนให้ผู้รับทุน
 • ค่าพิมพ์วิทยานิพนธ์: 400-600 เหรียญสหรัฐ ตามจ่ายจริง
 • ค่าเรียนปรับภาษาและประกันสุขภาพ: ค่าใช้จ่ายตามกำหนดของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
 • ทุนจะจ่ายเป็นเงินสกุลวอน และเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครชิงทุนเป็นพลเมืองประเทศสมาชิกอาเซียน
 • ผู้สมัครชิงทุนเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศของตน
 • ผู้สมัครชิงทุนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครชิงทุนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรง สามารถใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนระยะยาวในเกาหลีได้
 • ผู้สมัครชิงทุนได้เจรจาการลาศึกษาต่อกับสถาบนต้นสังกัดแล้ว
 • ผู้สมัครชิงทุนมีอายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่เริ่มศึกษาระดับปริญญาเอก (วันที่ 1 กันยายน 2565)
 • ผู้สมัครชิงทุนมีทักษะภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครชิงทุนมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนด

* ผู้สมัครชิงทุนต้องส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์หรือออนไลน์ไปยังมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 1 แห่ง โดยตรง โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบข้างท้ายนี้

วันหมดเขตรับสมัคร

มหาวิทยาลัย หมดเขตรับสมัคร
Chung-Ang University8 เมษายน 2565
Ewha Womans University18 มีนาคม 2565
Jeonbuk National University14 – 25 มีนาคม 2565
Kangwon National University2 – 11 มีนาคม 2565
Korea University7 – 25 มีนาคม 2565
Kyung Hee University18 มีนาคม 2565

เอกสารแนบ

HEAT Graduate Program_Guidelines (2022_2).pdf
HEAT Higher Education for ASEAN Talents Application Forms.docx
[KCUE] HEAT Higher Education for ASEAN Talents_ASEAN Languages_2022_2.zip