ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงด้วยความร่วมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีน ประจำปีการศึกษา 2567/2568

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า China Scholarship Council (CSC) ได้เสนอทุนการศึกษาภายใต้ความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปี 2567/2568 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มติ่มและแบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครฯได้ที่เว็บไซต์ https://mhesi.e-office.cloud/d/d5d308d4