You are currently viewing Age-Friendly University

Age-Friendly University

ทีมวิจัยและคณาจารย์ มสธ. ร่วมรับฟังข้อมูลเครือข่าย Age-Friendly University (AFU) เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

ด้วย University of the Philippines Open University (UPOU) ซึ่งเป็นเครือข่าย Age-Friendly University (AFU) มีความประสงค์จะเชิญมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือ OU5 เข้าร่วมเครือข่าย AFU Global Network และเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกับ Prof. Christine O’Kelly ผู้ประสานงาน AFU Global Network ของมหาวิทยาลัยดับลินซิตี้ (Dublin City University) เพื่อรับฟังข้อมูลเครือข่ายและตอบข้อซักถาม

เครือข่าย Age-Friendly University ริเริ่มโดย มหาวิทยาลัยดับลินซิตี (Dublin City University) ไอร์แลนด์ สมาชิกประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษากว่า 50 แห่ง ทั้งในสหราชอาณาจักร อเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป ซึ่งเห็นชอบร่วมกันให้สถาบันสมาชิกกำหนดนโยบายและหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้เรียนกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีหลักการร่วมกัน 10 ประการ ได้แก่

  1. To encourage the participation of older adults in all the core activities of the university, including educational and research programmes.
  2. To promote personal and career development in the second half of life and to support those who wish to pursue “second careers“.
  3. To recognise the range of educational needs of older adults (from those who were early school-leavers through to those who wish to pursue Master’s or PhD qualifications).
  4. To promote intergenerational learning to facilitate the reciprocal sharing of expertise between learners of all ages.
  5. To widen access to online educational opportunities for older adults to ensure a diversity of routes to participation.
  6. To ensure that the university’s research agenda is informed by the needs of an ageing society and to promote public discourse on how higher education can better respond to the varied interests and needs of older adults.
  7. To increase the understanding of students of the longevity dividend and the increasing complexity and richness that ageing brings to our society.
  8. To enhance access for older adults to the university’s range of health and wellness programmes and its arts and cultural activities.
  9. To engage actively with the university’s own retired community.
  10. To ensure regular dialogue with organisations representing the interests of the ageing population.

กิจกรรมภายใต้เครือข่ายที่ผ่านมามีทั้งการวิจัยร่วมที่เกี่ยวข้องกับ age-friendly การจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงวัย และการสนับสนุนคุณค่าและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความหมาย เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมรับฟังข้อมูล AFU ฝ่าย มสธ. ประกอบด้วย ทีมนักวิจัยโครงการวิจัย “การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทางไกลของผู้สูงอายุในประเทศไทย” ได้แก่ ผศ. ดร. พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ ผศ. ศุภนิตา สุดสวาท และอาจารย์ดวงพร ทรัพย์ลักษณ์ รวมทั้งคณาจารย์ผู้สนใจจากสาขาวิชาและสำนัก ได้แก่ รศ. ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) อาจารย์ ดร. วรวิช นาคแป้น อาจารย์อนัญญา ประดิษฐปรีชา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ผศ. ดร. ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ ผศ. ดร. ลักษมี นวมถนอม คีมูระ (สาขาวิชาศิลปศาสตร์) รศ. ดร. อารี ชีวเกษมสุข รศ. ดร. สุทธีพร มูลศาสตร์ อาจารย์สุพัตรา ช่างสุพรรณ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) รศ. ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ผศ. ดร. วรรณประภา สุขสวัสดิ์ (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์) ผศ. ดร. นารีรัตน์ สีระสาร (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) ผศ. ดร. วิชัย ศรีรัตน์ ผศ. ดร. จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ (สาขาวิชานิติศาสตร์) และ รศ. ดร. เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)


ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.dcu.ie/sites/default/files/inline-files/age-friendly-university-initiative.pdf