การประชุมผู้ประสานงาน OU5 ครั้งที่ 1/2564

นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร หัวหน้างานพัฒนาความเป็นสากล สถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงาน OU5 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ ซึ่ง UPOU เป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้ประสานงานของแต่ละสถาบัน OU5 เข้าร่วมด้วยรวม 5 คน ได้แก่ 1) Lidwina Sri Ardiasih จาก UT2) Mạc Vân จาก HOU3)…

Continue Reading การประชุมผู้ประสานงาน OU5 ครั้งที่ 1/2564

มสธ. เข้าร่วมประชุม OU5 Virtual Forum

อธิการบดี ผู้บริหาร และนักวิจัย มสธ. จำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุม OU5 Virtual Forum รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดย The University of the Philippines Open University (UPOU) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น.…

Continue Reading มสธ. เข้าร่วมประชุม OU5 Virtual Forum

AAOU Collaborative Research Program – Call For Proposals

สมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (Asian Association of Open Universities: AAOU) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ชิงเงินทุน 5,000 เหรียญสหรัฐ AAOU มีบทบาทสำคัญในการกำหนดและมีอิทธิพลต่อทิศทางของการศึกษาทางไกล การศึกษาแบบเปิด และอีเลิร์นนิ่ง ไม่เพียงแต่ในเอเชียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วโลกด้วย โดยเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิกจะส่งผลกระทบที่สำคัญกว่าในการขับเคลื่อนพัฒนาการของการศึกษาทางไกล ปัจจุบัน มีการดำเนินการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมผ่าน (1) โครงการแลกเปลี่ยน AAOU Exchange Fellowship ซึ่งเป็นความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสถาบันสมาชิก (2) OU5 (UPOU, OUM,…

Continue Reading AAOU Collaborative Research Program – Call For Proposals

Age-Friendly University

ทีมวิจัยและคณาจารย์ มสธ. ร่วมรับฟังข้อมูลเครือข่าย Age-Friendly University (AFU) เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ด้วย University of the Philippines Open University (UPOU) ซึ่งเป็นเครือข่าย Age-Friendly University (AFU) มีความประสงค์จะเชิญมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือ OU5 เข้าร่วมเครือข่าย AFU Global Network และเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกับ Prof.…

Continue Reading Age-Friendly University

Virtual TNE Mission to South East Asia

บริติช เคานซิล และ Department for International Trade สหราชอาณาจักร ขอเชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยไทยร่วมการประชุมแบบออนไลน์หารือความร่วมมือ TNE กับมหาวิทยาลัย UK ในงาน Virtual TNE Mission to South East Asia วันอังคารที่ 23 - วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนร่วมงานฟรี หารือความร่วมมือกับผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่สนใจจะทำความร่วมมือด้านหลักสูตรร่วม (Transnational…

Continue Reading Virtual TNE Mission to South East Asia

บันทึกความร่วมมือ

บันทึกความร่วมมือ Asia 0 ฉบับ Europe 0 ฉบับ Australia 0 ฉบับ North America 0 ฉบับ Organizations in ASEAN 0 ฉบับ Asia BangladeshUniversity of Liberal Arts BangladeshChinaGraduate School of Chinese Academy of…

Continue Reading บันทึกความร่วมมือ