You are currently viewing มสธ. ร่วมสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก กับ Times Higher Education และ สป.อว.

มสธ. ร่วมสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก กับ Times Higher Education และ สป.อว.

วันที่ 21 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนเข้าร่วมการจัดทำสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (Depth Discussions) ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ Times Higher Education และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี ธีรธรรมากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางนัฏฐวี มากคำ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน และนางสาวธนาภรณ์ ทองคุณ งานแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน

Times Higher Education (THE) ร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ในการจัดกิจกรรมการจัดทำสนทนากลุ่มแบบเจาะลึกนี้ขึ้นภายใต้ระยะที่ 2 ของโครงการ ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals Plan) เพื่อสำรวจแนวทางการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่สอดคล้องกับความยั่งยืนและเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก

การเข้าร่วมการจัดทำสนทนากลุ่มแบบเจาะลึกของมหาวิทยาลัยกับ THE และ สปอว. ในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแผนและการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การปฏิบัติการและการกำกับดูแล และการบริการสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 4 ด้านที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ใน SDG 4, 7, 10 และ 12 โดยในการประชุม Regional Workshop เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา THE ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานที่ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งไปนั้น มีโอกาสการจัดอันดับในกลุ่มของ SDG 12 ที่ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน การปฏิบัติการและการกำกับดูแล และการบริการสังคม แต่ยังขาดหลักฐานด้านการวิจัยที่ต้องมีคำสำคัญเกี่ยวข้องกับ SDGs ที่ระบุเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ ในการประชุมสนทนาแบบเจาะลึก THE ได้ให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มผลกระทบต่อกิจกรรมด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย