You are currently viewing ครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้

ครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้

มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Open University) แต่เดิมชื่อ Shanghai Television University  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. ๑๙๖๐ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนใช้การศึกษาแบบเปิดและการศึกษาทางไกลโดย ICT เป็นหลัก กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒

มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้จัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า ๘๐,๐๐๐ คน หากนับแต่แรกเริ่มมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า ๕๕๐,๐๐๐ คน  มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้มุ่งเน้นการสร้างระบบการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้แก่นครเซี่ยงไฮ้ ได้พยายามขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าศึกษาไปยังผู้พิการ ผู้สูงวัย ผู้ต้องขัง เกษตรกรใหม่ และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในแต่ละปีเป็นการให้การศึกษาที่ไม่ใช่เชิงวิชาการ (non-academic education) แก่ประชาชนราว ๕๐๐,๐๐๐ คน และการศึกษาแก่ชุมชน (community education) แก่ประชาชนถึง ๓.๖ ล้านคน

มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้มีศูนย์การเรียนการสอน ๔๔ แห่ง นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งวิทยาลัยเฉพาะทาง ๑๐ แห่ง ภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาล ภาคธุรกิจ และศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนในปากีสถานและออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยปรับตัวกับการเจริญเติบโตของนครเซี่ยงไฮ้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเปิดและทางไกลให้มีคุณภาพระดับสากล โดยยึดคำขวัญ “Education for All, Learning with Aspiration” เพื่อเป็นแนวทางให้มุ่งสู่ภารกิจในการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพการศึกษาและการบริการสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อัดวีดิทัศน์อวยพรมหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้
เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ ๖๐ ปี

มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ ๖๐ ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมในปีนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยบุคลากรที่เคยได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ Immersion Hub ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและอวยพรมหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้ เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ ๖๐ ปี ผ่านวีดิทัศน์ด้วยเช่นกัน