You are currently viewing พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ National Cheng Kung University ไต้หวัน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ National Cheng Kung University ไต้หวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศาสตราจารย์หวัง ยู่ หมิน (Prof. Wang Ju-Ming) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเฉิงกง (National Cheng Kung University) ไต้หวัน ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร การพัฒนางานวิจัยร่วม การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเอกสารการวิจัยด้าน e-Learning และ ICT ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเฉิงกง โดยจัดเป็นพิธีลงนามความร่วมมือออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1514 ชั้น 5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทั้งนี้โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณณวิช ทัพภวิมล รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์ ผู้แทนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ รวมถึง รองศาสตราจารย์ ดร. ซิน จื้อ เหว่ย (Assoc. Prof. Shin Jyh-Wei) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และ ดร. หวง จี้ หรง (Dr. Huang Chi-Jung) ผู้ช่วยโครงการวิจัย ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเฉิงกงต่างมีบทบาทในการจัดทำ MOOC ให้กับ Thai MOOC โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) และได้จับมือกันจัดทำรายวิชา “Child Care Course” และ “Elderly Caregivers Course” จึงได้ตกลงที่จะลงนามความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีกิจกรรมความร่วมมือด้าน e-Learning และ ICT ในศาสตร์ด้านอื่นต่อไป