พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ National Cheng Kung University ไต้หวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศาสตราจารย์หวัง ยู่ หมิน (Prof. Wang Ju-Ming) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเฉิงกง (National Cheng Kung University) ไต้หวัน ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร การพัฒนางานวิจัยร่วม การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเอกสารการวิจัยด้าน e-Learning และ ICT ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเฉิงกง…

Continue Readingพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ National Cheng Kung University ไต้หวัน