You are currently viewing มสธ. หารือความร่วมมือกับ APU ประเทศมาเลเซีย

มสธ. หารือความร่วมมือกับ APU ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยต้อนรับและเจรจาความร่วมมือกับ Prof. Ho Chin Kuan อธิการบดี และ Prof. Ts. Dr. Murali Raman รองอธิการบดี จาก Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ของ มสธ. ณ ห้องประชุม 1514 อาคารบริหาร ชั้น 5 โดยมีผู้แทนจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมหารือ