You are currently viewing รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร ร่วมอภิปรายในงาน World Science Day for Peace and Development 2020

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร ร่วมอภิปรายในงาน World Science Day for Peace and Development 2020

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จัดงาน World Science Day for Peace and Development 2020 หรืองานวันวิทยาศาสตร์โลกเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ยูเนสโก สำนักงานกรุงเทพ ซึ่งเป็นงานที่ยูเนสโกจัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการสร้างสังคมที่สงบสุขและยั่งยืน

เนื่องจากปีนี้ ประชาคมโลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 World Science Day for Peace and Development 2020 จึงมุ่งเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมในการรับมือกับการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Science for and with Society in dealing with the global pandemic)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร ผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการอภิปรายออนไลน์ โดยได้นำเสนอเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมถึงนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

อุทยานการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช