You are currently viewing มสธ. เข้าร่วมประชุม OU5 Virtual Forum

มสธ. เข้าร่วมประชุม OU5 Virtual Forum

อธิการบดี ผู้บริหาร และนักวิจัย มสธ. จำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุม OU5 Virtual Forum รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดย The University of the Philippines Open University (UPOU) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1608 อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาโครงการริเริ่มใหม่ รายงานผลการวิจัยปี 2563 และการพิจารณาหัวข้อวิจัยสำหรับปี 2564

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ และนักวิจัย จำนวน 9 คน

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (The University of the Philippines Open University: UPOU) นำโดย Prof. Dr. Melinda dP Bandalaria อธิการบดี และ Dr. Melinda F. Lumanta รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนักวิจัย

มหาวิทยาลัยเปิดอินโดนีเซีย (Universitas Terbuka: UT) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย Prof. Dr. Ojat Darojat อธิการบดี พร้อมด้วย Dr. Mohamad Yunus รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ Dr. Lidwina Sri Ardiasih ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และนักวิจัย 12 คน

มหาวิทยาลัยเปิดมาเลเซีย (Open University Malaysia: OUM) ประเทศมาเลเซีย นำโดย Prof. Dato’ Dr. Mansor Fadzil อธิการบดี พร้อมด้วยนักวิจัย

มหาวิทยาลัยเปิดฮานอย (Hanoi Open University: HOU) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย Prof. Dr. Nguyen Thi Nhung รองอธิการบดี พร้อมด้วยนักวิจัย 4 คน

Prof. Dr. Melinda dP Bandalaria อธิการบดี UPOU กล่าวเปิดการประชุมในลำดับแรก รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดี มสธ., Prof. Dr. Nguyen Thi Nhung รองอธิการบดี HOU, Prof. Dato’ Dr. Mansor Fadzil อธิการบดี OUM และ Prof. Dr. Ojat Darojat อธิการบดี UT จึงได้กล่าวทักทายในลำดับถัดมา

OU5 Virtual Forum ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr. Ethel Agnes P. Valenzuela ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ SEAMEO มาเป็นองค์ปาฐก และเปิดตัวโครงการ Global Digital Literacy ของ SEAMEO อีกด้วย

ในการประชุมยังมีการเปิดตัวหนังสือ OU5 DE Book อย่างไม่เป็นทางการ โดย Dr. Tian Belawati อดีตอธิการบดี UT และบรรณาธิการหนังสือ

ลำดับสุดท้าย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสมาชิก OU5 จากทั้ง 5 มหาวิทยาลัยได้ประชุมเพื่อรายงานผลการวิจัยปี 2563 และหารือกำหนดหัวข้อวิจัยสำหรับปี 2564

Dr. Melinda F. Lumanta รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ UPOU เป็นผู้กล่าวปิดการประชุม