You are currently viewing รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ เข้าร่วมประชุม SEAMOLEC Governing Board Meeting

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ เข้าร่วมประชุม SEAMOLEC Governing Board Meeting

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ SEAMOLEC หรือ Governing Board Meeting (GBM) เป็นกิจกรรมประจำปีที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งสำหรับทุกองค์กรภายใต้ศูนย์ SEAMEO รวมทั้งศูนย์ SEAMOLEC ด้วย การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำหรับทบทวนการดำเนินการกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา และหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีต่อไป อีกทั้งเป็นการเน้นย้ำการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ และการศึกษาของศูนย์ SEAMOLEC อีกด้วย

ปีนี้เป็นปีแรกที่ SEAMOLEC จัดการประชุม GBM ทางออนไลน์ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันทำให้การเดินทางระว่างประเทศไม่สะดวกนัก

การประชุมออนไลน์ GBM จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-14.00 น. โดยประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ มีกรรมการและตัวแทนทั้งหมด 7 ท่าน จากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศบรูไน ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ในฐานะตัวแทนประเทศไทย

ดร.อัลฟา อมีรรัชมัน ผู้อำนวยการ SEAMOLEC ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงได้รายงานถึงความสำเร็จในการดำเนินโครงการต่าง ๆ สอดคล้องกับภารกิจหลักของศูนย์ทั้ง 4 ภารกิจ ได้แก่ การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และการบริการให้คำปรึกษา

การประชุมได้หารือทั้งหมด 16 วาระ และ 1 วาระลับ กรรมการได้รับรองรายงานการประชุมและได้ตกลงสถานที่การประชุมนัดต่อไปที่ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เสื้อสีเขียว)
ในการประชุมคณะกรรมการ SEAMOLEC ประจำปี 2563

ภาพข่าว: SEAMOLEC Secretariat