ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ ร่วมอภิปรายในการสัมมนาออนไลน์ของ SEAMOLEC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ร่วมอภิปรายในการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Learning from Southeast Asia: Response on Education Towards COVID-19 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMEO SEAMOLEC) จัดสัมมนาออนไลน์…

Continue Reading ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ ร่วมอภิปรายในการสัมมนาออนไลน์ของ SEAMOLEC

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ เข้าร่วมประชุม SEAMOLEC Governing Board Meeting

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ SEAMOLEC หรือ Governing Board Meeting (GBM) เป็นกิจกรรมประจำปีที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งสำหรับทุกองค์กรภายใต้ศูนย์ SEAMEO รวมทั้งศูนย์ SEAMOLEC ด้วย การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำหรับทบทวนการดำเนินการกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา และหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีต่อไป อีกทั้งเป็นการเน้นย้ำการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ และการศึกษาของศูนย์ SEAMOLEC อีกด้วย ปีนี้เป็นปีแรกที่ SEAMOLEC จัดการประชุม GBM ทางออนไลน์ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันทำให้การเดินทางระว่างประเทศไม่สะดวกนัก การประชุมออนไลน์ GBM จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 13…

Continue Reading รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ เข้าร่วมประชุม SEAMOLEC Governing Board Meeting