You are currently viewing ทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) 2564

ทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถาบันคลังสมอง (Think Tank) ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน ภายใต้โครงการ Fulbright U.S-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยในไทย ข้าราชการ สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรจากภาคเอกชน สถาบันคลังสมอง และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้มีสัญชาติไทย

ผู้สนใจสมัครชิงทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021usas/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบ (ผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ต) ภายในเวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณสายทิพย์ วอทอง ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่ หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 107 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือที่อีเมล tusef@fulbrightthai.org


เอกสารดาวน์โหลด
Guidelines for Online Application
Plagiarism Policy