ทุน FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM (TGS) ปีการศึกษา 2565

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามคำแนะนำในการสมัครทุน: http://www.fulbrightthai.org/wp-content/uploads/2020/01/TGS-2022-Announcement.pdf ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์: http://www.fulbrightthai.org/programs/2022-tgs/?fbclid=IwAR2jl0z84G-TJkDmtJesGWGzJJSBIdXW7Nj2UdHlj9Y91xXh3-S7QQeZwnE ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ภายในวันพฤหัสบดีที่…

Continue Readingทุน FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM (TGS) ปีการศึกษา 2565

ทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถาบันคลังสมอง (Think Tank) ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน ภายใต้โครงการ Fulbright U.S-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยในไทย ข้าราชการ สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรจากภาคเอกชน สถาบันคลังสมอง และองค์กรพัฒนาเอกชน…

Continue Readingทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) 2564