โครงการทุนการศึกษา ASEAN China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอทุนการศึกษา ASEAN China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษารวมถึงบุคลากรในสถาน การศึกษาหรือ มหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษาในปีนี้ ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยและแลกเปลี่ยน จำนวน 2 ทุน
  2. หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 8 ทุน
  3. หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://mhesi.e-office.cloud/d/901b945d ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าวจัดส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางอีเมล rachadaporn.s@mhesi.go.th ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2567