เรื่อง ประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO-Carlos J. Finlay Prize for Microbiology ประจำปี 2566

องค์การ UNESCO เชิญชวนบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน และองค์กรอิสระที่มีผลงานโดดเด่นด้านจุลชีววิทยา ส่งผลงานสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล UNESCO-Carlos J. Finlay Prize for Microbiology ประจำปี 2566 โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 คน จะได้รับรางวัลจำนวน 20,000 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมประกาศนียบัตร

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.unesco.org/en/prizes/carlos-j-finlay และ ศึกษาข้อมูลการขอรับบัญชีสำหรับการเข้าระบบการสมัครออนไลน์ของ UNESCO ได้ที่ https://forms.office.com/e/T6ryv8Zawq