You are currently viewing แนวทางความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Agroscope สมาพันธรัฐสวิส

แนวทางความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Agroscope สมาพันธรัฐสวิส

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0502/ว388 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางความร่วมมือกับ ศูนย์วิจัย Agroscope สมาพันธรัฐสวิส มาดังรายละเอียดในเอกสารข้างล่างนี้

ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด: https://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/ข้อมูลศูนย์วิจัย-Agroscope.pdf