You are currently viewing รางวัล UNESCO-Japan Prize on ESD ประจำปี 2564

รางวัล UNESCO-Japan Prize on ESD ประจำปี 2564

องค์การยูเนสโกประกาศมอบรางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development (ESD) ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล ให้กับสถาบัน องค์กร หรือบุคคลที่จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการขยายการดำเนินงานด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับ และส่งเสริมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งได้รับเชิญให้เข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD for 2030 Global Network: ESD-Net) เพื่อขยายความร่วมมือในระยะยาวกับองค์การยูเนสโกในอนาคต

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับรางวัลโดยเสนอโครงการด้าน ESD ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. อยู่ในระหว่างดำเนินการและเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 ปี
2. แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจักษ์
3. สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องและขยายการดำเนินงานได้
4. ส่งเสริมเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญของกรอบการดำเนินงาน ESD อย่างน้อย 1 เป้าหมาย เช่น ส่งเสริมนโยบายด้าน ESD ปฏิรูปสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะ
ของนักการศึกษาและผู้ให้การฝึกอบรม ระดมทรัพยากรเยาวชน และเร่งรัดการดำเนินงานที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น
5. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกโครงการที่เสนอเข้ารับรางวัลโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้
5.1 Transformation: การปฏิรูปการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน นำพาประชาชนและสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลง
5.2 Integration: บูรณาการการดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในสามมิติได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
5.3 Innovation: แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล เกณฑ์การตัดสินและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์ขององค์การยูเนสโก https://en.unesco.org/prize-esd
2. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของยูเนสโก https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375483
3. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์และจัดส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thainatcom@sueksa.go.th ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564
4. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ โทร. 0 2281 0565 ต่อ 115