You are currently viewing นโยบายและมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงของเวียดนาม

นโยบายและมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงของเวียดนาม

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ ฮานอย ได้แจ้งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงของเวียดนาม และข้อพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอส่งเรื่อง นโยบายและมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงของเวียดนาม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ลิงก์ https://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/นโยบายและมาตรการสำหรับขาวต่างชาติที่มีทักษะสูงของเวียดนาม.pdf