You are currently viewing ทุนฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics

ทุนฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics

รัฐบาลอินเดียประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2564

ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าวรวมถึงสูตรอื่น ๆ ในโครงการ และดำเนินการสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ https://www.itecgoi.in/e-itec ทั้งนี้ โปรดส่งสำเนาใบสมัครออนไลน์พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดไปยังอีเมล pi.khemthong@mfa.mail.go.th และสำเนาอีเมลมายังสถานวิเทศสัมพันธ์ if.proffice@stou.ac.th อีกทางหนึ่งด้วย


เอกสารต้นเรื่อง: https://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/news107.pdf