You are currently viewing ทุนรัฐบาลเกาหลี ประจำปี 2564

ทุนรัฐบาลเกาหลี ประจำปี 2564

ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการรายละเอียดเบื้องต้นข้อมูลเพิ่มเติม
1. โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี 2021 Global Korea Scholarship (GKS)ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ สถาบันอุดมศึกษาเกาหลี โดยทุนครอบคลุมค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://cmu.to/51Qrd และจัดส่งเอกสารได้โดยตรงที่ Korean Education Center in Thailand และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
2. โครงการ 2021 Korean Studies Promotion Programโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านเกาหลีศึกษา ประกอบด้วยโครงการย่อยจำนวน 5 โครงการ ดังนี้
2.1 Seed Program for Korean Studies
2.2 Core University Program for Korean Studies
2.3 Laboratory Program for Korean Studies
2.4 strategic Research Institute Program for Korean Studies
2.5 Academic Translation of Korean Texts program
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการรับสมัครของแต่ละโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://shorturl.at/jyEX2 
โดยผู้สมัครต้องลงทะเบียนทาง KSPS Project Management System ที่ http://ksps-pms.aks.ac.kr