You are currently viewing ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2564/2565

ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2564/2565

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า China Scholarship Council (CSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน (ทุน CSC) ประจำปีการศึกษา 2564/2565 ให้แก่ฝ่ายไทยเพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้สนใจขอรับทุนฯ โปรดส่งชื่อผ่านหน่วยงานมายังสถานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อไปยัง สป.อว. ต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาความเป็นสากล โทร. 7175

เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว สถานวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งผลให้ทราบ และขอให้ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.csc.edu.cn/studyinchina หรือ www.campuschina.org และปฏิบัติตามคำแนะนำการสมัครทุนฯ พร้อมนำส่งเอกสารการสมัครฉบับจริง (ต้นฉบับ 1 ชุด/สำเนา 1 ชุด) ไปที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สป.อว. ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยจะยึดเอาวันที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศลงรับเอกสารฉบับจริงเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า 7 คน สป.อว. จะพิจารณาจัดลำดับผู้สมัครทั้งหมดเสนอไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และ CSC คัดเลือกต่อไป โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

ในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า 7 คน สป.อว. จะพิจารณาจัดลำดับผู้สมัครทั้งหมดเสนอไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และ CSC คัดเลือกต่อไป โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1.มีหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงมีหนังสือเสนอชื่อจากสถาบันที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้บริหารของสถาบัน (หากมีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจีนจะได้รับการพิจารณาจาก CSC เป็นพิเศษ)

2. มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่สมัครรับทุนเพื่อที่จะนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจีนมาพัฒนาการเรียนการสอน

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด โดยจะพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ยาวนานกว่าเป็นลำดับแรก

4. ระดับการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยจะพิจารณาปริญญาที่สูงกว่าเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ CSC จะพิจารณาผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคน และจะแจ้งผลให้ สป.อว. ทราบประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว สป.อว. จะประสานแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและต้นสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีที่มีผู้สมัครหลักสละสิทธิ์ CSC จะพิจารณาเลื่อนรายชื่อผู้สมัครสำรองขึ้นมารับทุนแทนโดยไม่ทำการเปิดรับสมัครใหม่ และผลการพิจารณาโดย CSC ถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดทุนรัฐบาลจีนฯ (ทุน CSC) ประจำปี 2564/2565 สามารถดูได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/1cXsDMXNalkGQHkgGREkaCFdk3F0JUZAT?fbclid=IwAR21GsVWqlPwro_dJLvHX7wGsyoBuHFSiqhFcgKaBNPPLskPrJH7gFjiRbE