You are currently viewing ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program

ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟลุไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2565 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1-3 คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก ซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน

จุดเด่น

  • ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลาง ที่จะก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคตให้เท่าทันความก้าวหน้าของศาสตร์ แวดวงที่เกี่ยวข้อง และประเด็นปัญหาร่วมของโลก
  • สร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น
  • เป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญา สาขาที่เปิดรับสมัครหลากหลาย
  • เหมาะสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่โดยไม่ได้อาศัยเพียงผลการเรียนเด่นในระดับปริญญาตรีและโท

สาขาที่รับสมัคร มุ่งเน้นด้านการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนแนะนโยบาย โดยผู้สมัครควรทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังต่อไปนี้ : การเกษตร การสื่อสาร การป้องปรามยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน การธนาคาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กฎหมายและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยี การวางแผนภาคและเมือง การแพร่ขยายการค้ามนุษย์และผู้หญิง รวมทั้งสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง ในด้านการวางนโยบายและการแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย
  • สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลคะแนน TOEFL (อินเทอน์เน็ต) อย่างน้อย 71 คะแนน หรือ IELTS 6.0 คะแนน
  • ควรมีอายุระหว่าง 30 ถึง 55 ปี
  • ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือมีบทบาทชิงนโยบาย
  • สามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 25634 เวลา 12.00 น. ทางออนไลน์ ที่ http://application.fulbrightthai.org/

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ : http://www.fulbrightthai.org/programs/2022-hubert-h-humphrey-fellowship-program/