You are currently viewing ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2565-2566 สำหรับอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและต้องการไปสอนภาษาไทยที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสในการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเพิ่มความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมของอเมริกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง
  • อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีและไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)
  • สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนหรือระดับมัธยมศึกษาของรัฐ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับทุนต้องกลับมาสอน ณ หน่วยงานต้นสังกัด
  • มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0
  • มีความเป็นผู้นำและพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพและค่าเดินทาง โดยสถาบันเข้าภาพในสหรัฐอเมริกาจะยกเว้นค่าเล่าเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการรับสมัครได้ที่ https://www.fulbrightthai.org/thai-active-scholarship-program/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program-flta

หมดเขตรับสมัคร 7 มิถุนายน 2564