You are currently viewing ProGRANT Thailand 2021

ProGRANT Thailand 2021

German Academic Exchange Service (DAAD), Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES) และ the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) มีกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกให้นักวิจัยและผู้ถือวุฒิปริญญาเอกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจะแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้

  1. เรียนออนไลน์ด้วยตนเอง (22 มีนาคม – 9 เมษายน 2564)
    ผู้ได้รับเลือกให้เข้าร่วมประชุม 100 คน หลังจากเรียนออนไลน์ด้วยตนเองแล้ว จะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 3 หน้า เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธ์อบรมในช่วง 2-4 จำนวน 30 คน
  2. สัมมนาครั้งที่ 1 ทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom (17 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2564)
  3. เรียนผ่าน E-Learning Module (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564)
  4. สัมมนาครั้งที่ 2 (18 ตุลาคม – 22 ตุลาคม 2564) จัดที่ประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร

• มีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือประสบการณ์การวิจัยที่เทียบได้
• สังกัดหน่วยงานวิจัยหรือสถานศึกษาในไทย ลาว กัมพูชา หรือเมียนมา
• มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการพูดในระดับดีเยี่ยม
• อยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือช่วงกลางของอาชีพนักวิจัย

ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

หากได้รับเลือกเข้าประชุม มีค่าลงทะเบียนซึ่งครอบคลุมการอบรมทั้ง 4 ช่วง จำนวน 300 ยูโร ผู้จัดจะสนับสนุนทุนบางส่วน โดยผู้เข้าร่วมประชุมหรือต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง

ช่วงเวลารับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564


เอกสารดาวน์โหลด

Call for Applications
Go to Application Form