You are currently viewing รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว ดำเนินการสัมมนาออนไลน์ AAOU Presidential Speech Series

รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว ดำเนินการสัมมนาออนไลน์ AAOU Presidential Speech Series

รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการสัมมนาออนไลน์ Presidential Speech Series Webinar ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ การประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance and Accreditation) ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. จัดโดย สมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (Asian Association of Open Universities: AAOU)