You are currently viewing การประชุม 35<sup>th</sup> AAOU Annual Conference

การประชุม 35th AAOU Annual Conference

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเกาหลี (Korea National Open University: KNOU) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีครั้งที่ 35 ของสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (The 35th AAOU Annual Conference: AAOU2022) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ International Convention Center Jeju (ICCJEJU) จังหวัดเชจู สาธารณรัฐเกาหลี

หัวข้อหลัก

Opening a New Path to Open University: Responding to Global Issues

หัวข้อย่อย

 • Repositioning Open Universities in the Post COVID-19 Era
 • Innovative EduTech in Distance Education
 • Assessment in Open Universities: Old vs New
 • Human Resource Development in Open Universities
 • Best Practices in Providing Students Service in Open Universities
 • Contribution to Society as an Open University and Its Implication

การสมัครเข้าร่วมการนำเสนอบทความในการประชุม AAOU2022

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้แก่คณาจารย์ จำนวน 3 คน เพื่อเดินทางไปนำเสนอบทความ ในการประชุม The 35th AAOU Annual Conference (AAOU2022) ในรูปแบบเผชิญหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับสากล

สถานวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณาจารย์สมัครเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว
 2. เป็นผู้ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ด้วยดี ไม่เกิดความบกพร่องและเสียหายต่อหน้าที่ และการขอเดินทางไปนำเสนอบทความไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. เป็นผู้เขียนหลักของบทความ
 5. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาเต็มเวลา
 6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัย
 7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างทำหน้าที่เป็นผู้เขียน บรรณาธิการ หรือประธานกรรมการในการผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาของมหาวิทยาลัย เว้นแต่ได้จัดส่งต้นร่าง 3 ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาการผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเรียบร้อยแล้ว
 8. ต้องได้รับการอนุญาตจากต้นสังกัดยืนยันว่าไม่กระทบต่อภาระงานประจำ

บทคัดย่อที่มีสิทธิยื่นสมัคร

 1. เป็นบทคัดย่อที่ได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจากประธานกรรมการประจำสาขาวิชา ผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้อำนวยการสำนักแล้วแต่กรณี ว่าเป็นบทคัดย่อที่สามารถเผยแพร่ได้
 2. เป็นบทคัดย่อที่ไม่เคยนำเสนอหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ไม่ว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
 3. เป็นบทคัดย่อที่ได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัย/เขียนทุกคนเป็นลายลักษณ์ เฉพาะในกรณีที่เป็นบทคัดย่อจากผลงานร่วม

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์อื่น ๆ ในการพิจารณาอนุมัติการนำเสนอบทความทางวิชาการจากบทคัดย่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการการประชุม AAOU 2022 กำหนด การพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบทคัดย่อของคณะกรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการการประชุม AAOU 2022 ให้ถือเป็นที่สุด

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ให้ผู้สมัครเสนอบทคัดย่อของบทความทางวิชาการและบทความฉบับเต็มเพื่อนำเสนอในการประชุม Asian Association of Open Universities ประจำปี 2565 ผ่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชาหรือผู้อำนวยการสำนักแล้วแต่กรณี เพื่อให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นว่าเป็นบทคัดย่อที่สามารถเผยแพร่ได้
 2. ยื่นแบบฟอร์มการสมัคร บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา เสนอต่อสถานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบประมาณสนับสนุน

 1. ค่าลงทะเบียน
 2. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด
 3. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางราชการ
 4. ค่าที่พัก
 5. ค่าเบี้ยเลี้ยง
 6. ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ
 7. ค่าพาหนะระหว่างที่พักกับสนามบินในประเทศ (ตามจ่ายจริง)

หมายเหตุ อัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร