You are currently viewing การบรรยายพิเศษ “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม”

การบรรยายพิเศษ “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม”

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ทันสมัย และเล็งเห็นว่าการเป็นมหาวิทยาลัยวัยที่สามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรองรับการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของคนในยุคนี้ จึงได้มอบหมายให้สถานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “มหาวิทยาลัยวัยที่สาม” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวัยที่สามให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มสธ. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

โดยมหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม” ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง MS Teams

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและโครงการการริเริ่มกับนานาชาติเชิงกลยุทธ์ สถานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 7172